دکتر عمارلو در دو آموزشگاه هدف تهران و قلم سفید اصفهان مشغول به تدریس زیست شناسی است.